Warsztat Terapii Zajęciowej  (skrót WTZ) jest placówką dziennego pobytu, w której rehabilitacja społeczna i zawodowa prowadzona jest dla 35 uczestników. Mogą tu uczęszczać osoby powyżej 18 roku życia, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) i z odpowiednimi wskazaniami do terapii zajęciowej.

Jednostką organizacyjną Warsztatu jest Parafia Św. Trójcy w Hajnówce. Ośrodek działa od grudnia 2004r. w budynku dawnego Szpitala, obok Domu Miłosierdzia „Samarytanin”. Kierownikiem Warsztatu jest Pani mgr Iwona Romańczuk.

Misją naszego Warsztatu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych z Hajnówki i terenów powiatu hajnowskiego. Działalność ośrodka pozwala osobom niepełnosprawnym uczestniczyć w zorganizowanych formach zajęć, nawiązać znajomości, przyjaźnie, rozwijać zainteresowania.

Głównym celem naszego Warsztatu jest podtrzymywanie i rozwijanie u uczestników: umiejętności możliwie niezależnego, samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym (w rodzinie i wśród innych ludzi), umiejętności i sprawności niezbędnych do prowadzenia aktywnego życia i udziału w życiu społecznym, podejmowania sensownego zajęcia, a także w zakresie dostępnym, przygotowanie do pracy- trener pracy.

CEL realizujemy m.in. przez:

 • zajęcia w poszczególnych pracowniach,
 • uczestnictwo w rehabilitacji i rekreacji,
 • udział w zajęciach dodatkowych,
 • uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym,
 • aktywizację zawodową
 
Trener pracy wspiera osobę z niepełnosprawnością oraz pracodawcę. Trener pracy wspiera osobę z niepełnosprawnością na różnych etapach aktywizacji zawodowej. Jego celem jest rozpoznanie preferencji i predyspozycji zawodowych osoby z niepełnosprawnością. Trener pracy pomaga określić możliwości i potrzeby osoby z niepełnosprawnością. To znaczy dowiaduje się jakie czynności chciałaby wykonywać osoba z niepełnosprawnością na stanowisku pracy i co lubi robić. W ten sposób pomaga jej wybrać stanowisko pracy. Trener pracy wspiera w poszukiwaniu pracy: przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych czyli CV oraz podczas rozmowy rekrutacyjnej. Pomaga też w wypełnianiu wszystkich kwestionariuszy oraz towarzyszy przy podpisaniu umowy. Dba o to, aby umowa o pracę była korzystna dla pracownika z niepełnosprawnością. Po podpisaniu umowy przez osobę z niepełnosprawnością wpiera ją w utrzymaniu zatrudnienia, aż do momentu uzyskania przez nią samodzielności.
Trener pracy wspiera również pracodawcę i współpracowników w procesie adaptacji niepełnosprawnego pracownika w miejscu pracy. W zależności od potrzeb osoby z niepełnosprawnością trener pracy może pomagać w załatwianiu wszystkich formalności dotyczących zatrudnienia, w dotarciu do miejsca pracy, przeszkoleniu współpracowników z systemu komunikacji, którym posługuje się nowo przyjęty pracownik. Trener pracy jest pomostem pomiędzy osobą z niepełnosprawnością, pracodawcą a współpracownikami.

Warsztat działa przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godz. 8:00-16:00, z wyłączeniem jednego miesiąca przypadającego na przerwę wakacyjną (lipiec lub sierpień).

Udział w WTZ jest bezpłatny, uczestnik jak i jego rodzina nie ponosi żadnych kosztów. Działalność bieżąca Warsztatu jest finansowana ze środków PFRON-u oraz Starostwa Powiatu Hajnowskiego.

W ramach terapii zajęciowej uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności specyficzne dla danej pracowni. Uczestnicy mają możliwość wyboru  i zmiany pracowni, dzięki czemu zwiększa się zakres rozwijanych umiejętności.

Zajęcia odbywają się w grupach liczących po pięć osób i prowadzone są przez wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrę (instruktorzy, rehabilitant, psycholog, pielęgniarka).

Dodatkowo uczestnicy w ramach terapii otrzymują określone środki finansowe, którymi uczą się dysponować (tzw. trening ekonomiczny).

Aby rehabilitacja przynosiła jak najlepsze efekty zajęcia warsztatowe przeplatane są z różnego rodzaju zajęciami dodatkowymi (m.in.: kółko biologiczne, muzykoterapia, socjoterapia, filmoterapia) oraz różnymi wyjściami (m.in.: na  basen, stadion OSIR, z kijkami Nordic Walking, do HDK, muzeum, kina, parku, lasu). Poza tym wspólnie śpiewamy, tańczymy, organizujemy różne spotkania i imprezy integracyjne. Wyjeżdżamy na wycieczki, rajdy rowerowe, turnusy rehabilitacyjne. Bierzemy udział w konkursach, przeglądach, plenerach malarskich.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z Art.13 ust.1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwane dalej: RODO).
Niniejszym informujemy że:
 1. Administratorem moich danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Trójcy w osobie Kierownika WTZ z siedzibą w Hajnówce przy ul. 3 Maja 63, 17-200 Hajnówka, tel. 856823803, adres e-mail wtz-hajnowka@o2.pl, dalej jako ADO;
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:                                                                                                          – do celów związanych z rehabilitacją i uczestnictwem w WTZ – podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
 1. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez ADO pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe będą:                                                                                                                                – przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej:                                                                                             – przetwarzane przez ADO w celu, na który została wyrażona zgoda – przez czas niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do wycofania
 1. Przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
 2. W przypadku określonych przepisami prawa przysługuje prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 4. W przypadku, gdy została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych przysługuje  prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji celów. Podanie danych nie jest obowiązkowe. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celów.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.