Warsztat Terapii Zajęciowej  (skrót WTZ) jest placówką dziennego pobytu, w której rehabilitacja społeczna i zawodowa prowadzona jest dla 35 uczestników. Mogą tu uczęszczać osoby powyżej 18 roku życia, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) i z odpowiednimi wskazaniami do terapii zajęciowej.

Jednostką organizacyjną Warsztatu jest Parafia Św. Trójcy w Hajnówce. Ośrodek działa od grudnia 2004r. w budynku dawnego Szpitala, obok Domu Miłosierdzia „Samarytanin”. Kierownikiem Warsztatu jest Pan Michał Bajko.

Misją naszego Warsztatu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych z Hajnówki i terenów powiatu hajnowskiego. Działalność ośrodka pozwala osobom niepełnosprawnym uczestniczyć w zorganizowanych formach zajęć, nawiązać znajomości, przyjaźnie, rozwijać zainteresowania.

Głównym celem naszego Warsztatu jest podtrzymywanie i rozwijanie u uczestników: umiejętności możliwie niezależnego, samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym (w rodzinie i wśród innych ludzi), umiejętności i sprawności niezbędnych do prowadzenia aktywnego życia i udziału w życiu społecznym, podejmowania sensownego zajęcia, a także w zakresie dostępnym, przygotowanie do pracy.

CEL realizujemy m.in. przez:

  • zajęcia w poszczególnych pracowniach,
  • uczestnictwo w rehabilitacji i rekreacji,
  • udział w zajęciach dodatkowych,
  • uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym.

 

Warsztat działa przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godz. 8:00-16:00, z wyłączeniem jednego miesiąca przypadającego na przerwę wakacyjną (lipiec lub sierpień).

Udział w WTZ jest bezpłatny, uczestnik jak i jego rodzina nie ponosi żadnych kosztów. Działalność bieżąca Warsztatu jest finansowana ze środków PFRON-u oraz Starostwa Powiatu Hajnowskiego.

W ramach terapii zajęciowej uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności specyficzne dla danej pracowni. Uczestnicy mają możliwość wyboru  i zmiany pracowni, dzięki czemu zwiększa się zakres rozwijanych umiejętności.

Zajęcia odbywają się w grupach liczących po pięć osób i prowadzone są przez wykwalifikowaną oraz doświadczoną kadrę (instruktorzy, rehabilitant, psycholog, pielęgniarka).

Dodatkowo uczestnicy w ramach terapii otrzymują określone środki finansowe, którymi uczą się dysponować (tzw. trening ekonomiczny).

  

 

Aby rehabilitacja przynosiła jak najlepsze efekty zajęcia warsztatowe przeplatane są z różnego rodzaju zajęciami dodatkowymi (m.in.: kółko biologiczne, muzykoterapia, socjoterapia, filmoterapia) oraz różnymi wyjściami (m.in.: na  basen, stadion OSIR, z kijkami Nordic Walking, do HDK, muzeum, kina, parku, lasu). Poza tym wspólnie śpiewamy, tańczymy, organizujemy różne spotkania i imprezy integracyjne. Wyjeżdżamy na wycieczki, rajdy rowerowe, turnusy rehabilitacyjne. Bierzemy udział w konkursach, przeglądach, plenerach malarskich. Wydajemy gazetkę warsztatową „O NAS”.